مدیریت فنی و مهندسی با آماده سازی زیر ساختهای مورد نظردرسطح منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، توسعه عمران وآبادانی در سطح منطقه ونواحی همجوار و نیز ارائه خدمات مشاوره ی فنی و مهندسی در برنامه ریزی های خود دو هدف عمده را دنبال می نماید.

 • برنامه ریزی جهت انجام پروژه های عمرانی که می بایست جهت بسترسازی توسعه در امور اراضی مختلف منطقه و تحقق سرمایه گذاری صورت گیرد .
 • با تعریف و راهبری طرح هاي داراي توجیه اقتصادی زمینه انجام سرمایه گذاری های مختلف را فراهم و در هر مورد بسته به نوع سرمایه گذاری، نقش مدیریتی خود را ایفاء مي نماید.
 • مدیریت و تهیه طرحهای راهبردی ، مطالعاتی و دیگر موضوعات مرتبط.
 • تهیه و اجرای طرحهای عمرانی،تأسیساتی با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
 • ارائه خدمات فنی مهندسی ،طراحی معماری، مشاوره و نظارت کارگاهی در کلیه پروژه های توسعه ای، عمرانی ، زیربنایی و انرژی
 • ایجاد تاسیسات شهری و زیربنایی
 • رسیدگی به مسایل تحویل و پیمان و صورت وضعیت های پیمانکاران و مشاوران وظایف
  -تهيه و تنظيم اسناد مناقصات و قراردادهاي مهندسي و مطالعاتي و انجام هماهنگي لازم با مهندسين مشاور و واحدهاي ذيربط در زمينه انعقاد قراردادهاي فني مهندسي.
   همكاري در انجام برگزاري مناقصات مهندسي و انتخاب مشاور و رسيدگي به پيمان مربوطه در پروژه هاي عمراني در طول قرارداد تا تحويل قطعي كار از مشاور با گروه پيمان و رسيدگي.
  - تهيه و تنظيم کليه پيمانهاي مهندسي با استفاده از بخشنامه‌هاي صادره و شرايط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و ضوابط و مقررات سازمان منطقه آزاد
  کنترل، رسيدگي و تائيد صورت وضعيتهاي کارکرد پيمانکاران و مشاوران.
  - نظارت بر تهيه کليه صورتجلسات فني، قراردادي و کارگاهي مورد نياز.
  ـ ارزيابي صلاحيت پيمانكاران و مشاوران جهت قرارگرفتن در ليست پيمانكاران واجد شرايط.
  - هدايت پروژه هاي مهندسي تا تحويل نهايي كار.
  ـ ارزيابي و انجام اصلاحات فني بودجه خصوص طرحها و پروژه هاي عمراني.
  ـ نظارت كمي و كيفي بر اجراي پروژه هاي عمراني منطقه.
  ـ ايجاد آرشيو فني و مستند سازي پروژه ها.
  ـ تعريف طرحهاي مطالعاتي و پژوهشهاي فني و اجرائي در راستاي بهينه كردن پروژه‌ها به لحاظ زمان، هزينه و كيفيت با استفاده از روشهاي اجرايي نوين، استفاده از مصالح استاندارد، تهيه طرحهاي مهندسي با حفظ رعايت الزامات محيط زيست و بهينه سازي مصرف انرژي