گزارش فعالیتهای حوزه املاک واراضی

1.بازدید بررسی وکنترل پرونده اراضی واگذار شده ازبدو تاسیس سازمان تاکنون در پیکره های مختلف منطقه آزاد ، با بازخوانی قراردادها ومفاد آنها ، بررسی آخرین وضعیت تملیک ، پیشرفت فیزیکی ،تعیین تکلیف تعهدات مالی و انجام سایرپیگیری ها درخصوص اخطار یا فسخ قراردادها به منظور استیفای حقوق سازمان ؛ الف-بررسی 125 فقره پرونده مربوط به قطعات واگذارشده در پیکره هفت صنعتی به مساحت 600هکتار وارائه گزارش درخصوص آخرین وضعیت آنها به واحدهای ذیربط
ب -بررسی 85فقره پرونده واگذاری در فاز یکم تجاری به مساحت 230هکتار
ج -بررسی 75 فقره پرونده واگذاری در پیکره مسکونی که نیمه کاره رها شده و یا فاقد پیشرفت فیزیکی هستند ، سایر پیگریها نیر دردست اقدام می باشد.
د-بررسی 200 فقره پرونده مربوط به قطعات فازیکم و دوم کارگاهی (کارگاههای غیر آلاینده) از نظر عمل به تعهدات مالی وپیشرفت فیزیکی و آخرین وضعیت تملیک
ه- بررسی آخرین وضعیت تملیک کلیه سوله های ساخته شده توسط سازمان

 

2- تشکیل بانک اطلاعات املاک واراضی وسیستم مکانیزه دسترسی به آخرین وضعیت آنها که پس از انتخاب مشاورذیصلاح درماههای اخیر در دست اقدام می باشد. .

3-پیگیری و انجام مکاتبات لازم با اداره ثبت املاک شهرستان وهماهنگی باواحدهای ذیربط سرمایه گذاری، اطلاعات جغرافیایی و امور حقوقی درخصوص معرفی سرمایه گذاران مجتمع اطلس ،هتل لیپار ومجتمع دریا جهت اخذ سند مالکیت.

4- پی گیری ،ومکاتبه با ادارات مربوطه من جمله اداره ثبت اسناد واملاک، دادگستری ، بنیاد مسکن جهت تشکیل شورای صیانت ازاراضی سازمان و روستای تیس وتلاش در جهت تعیین حدود طرح هادی روستا.وشاخص گذاری درمحدوده طرح روستای طیس وممانعت از افزایش اراضی تصرفی

5- گرد آوری نقشه های مربوط به اراضی سازمان در پیکره های مختلف وتکمیل آنها براساس واگذاری های انجام یافته.

6- جانمائی مکان مناسب جهت فعالیت متقاضیان ، سرمایه گذاران و... مطابق باضوابط ومقرارت مربوط به واگذاری

7- بازدید کارشناسی از املاک مربوط به متقاضیان صدور سندمالکیت (50فقره پرونده در سال جاری) پس از بررسی پرونده ودرنهایت معرفی متقاضیان جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد واملاک ودفاتر محضر رسمی وهمچنین اصلاح گردش کار مربوطه وجمع آوری آمار واطلاعات مربوط به صورتمجالس تفکیکی واسناد صادره از آغاز تاکنون.(این اطلاعات به صورت فایل درآمده و جهت کنترل بهتر و جلوگیری از صدور مجدد صورتمجلس یا سند مجددبرروی یک پلاک تحویل اداره ثبت گردیده است)

8- برگزاری شورای معماری وشهرسازی درجهت بازنگری ضوابط ساخت وساز در محدوده منطقه و تهیه صورتجلسات شورای معماری.

 

9- مطالعه وبررسی درخصوص پرونده سپاه ،تعامل با امورحقوقی وانجام مکاتبات وپی گیری های لازم با دبیرخانه درجهت به جریان انداختن مجددموضوع.

10-تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به واگذاری امتیازات آپارتمان وزمین به تعاونی های مختلف سازمان از بدو تاسیس تاکنون،پردازش اطلاعات والویت بندی پرسنل باقی مانده ،جانمایی 83 قطعه وتهیه گزارشهای مربوطه درخصوص انتظام بخشی به واگذاریهای آینده.

11-برگزاری جلسات متعدد با حوزه های مختلف سازمان اعم از سرمایه گذاری ،مالی ،اطلاعات جغرافیایی وامور حقوقی در خصوص دریافت اطلاعات وتشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به کلیه املاک سازمان.

12-بررسی مجدد حدود وثغور پلاکهای اصلی منطقه ،بررسی طرح کاداستروبنچ مارکهای ایجادشده درمرز پلاکهادر سال 78 ،احیاء مجدد ومرتفع نمودن مغایرت درزوایا ومساحتهای مربوط به کروکی های ثبتی پلاکها ودر نهایت ارائه درخواست صدورسند تک برگی (پس از اصلاح مساحتها)برای پلاکهای اصلی که درحال حاضر اسناد 2 پلاک از4 پلاک درماه جاری توسط اداره ثبت صادر شده است .

13- بررسی پرونده های دارای قرارداد مشارکتی سازمان مانند صالحیار،تیس،فردوس وسیمان کاربین وانجام پیگیرهای لازم درجهت استیفای حقوق سازمان از سهم الشرکه.

14-انجام بررسی ،مکاتبات وپیگیرهای لازم درخصوص بندهای حسابرسی وبازرسی.