وظایف

  • نظارت بر حسن اجرای طرح جامع کالبدی و طرحهای تفصیلی منطقه
  • پاسخ به استعلام‌ها در زمينه مطابقت و هماهنگي طرحها و پروژه‌هاي مختلف با طرحهاي جامع و تفصيلي
  • ارایه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه استفاده از اراضی و كنترل كاربريهاي مختلف منطقه براساس طرحهاي جامع و تفصيلي
  • آماده سازي و ساماندهي اطلاعات زمين محور به منظور ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (  ( GISمنطقه
  • انجام کلیه امور مربوط به تحویل زمین ، دستور نقشه ، بررسی نقشه ، صدور پروانه ساختمان ، کنترل ساخت و ساز ، صدور پایان کار ساختمان
  • نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر به منظور ارتقاء کیفیت ساخت وساز در محدوده منطقه آزاد 
  • جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی با همکاری واحد پلیس ساختمان
  • تهیه و تدوین دستور العملها ، ضوابط و مقررات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • انجام بررسی و ارایه پیشنهادات لازم در خصوص افزایش درآمدهای پایدار