حمیداله بلیده ای
عضو هیات مدیره سازمان و معاون فنی و زیربنایی 


معاونت فنی و زیربنایی در راستای توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات عمومی ، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه شهری با تخصیص اعتبارات مورد نیاز را عهده دار می باشد.
این معاونت از طریق مدیریت های تابعه شامل
1-فنی و مهندسی
2- خدمات شهری
3- اطلاعات جغرافیایی و شهرسازی
4  - مدیریت املاک و اراضی عزم خود را جهت بهبود محیط شهری، عمران و آبادانی  و طراحی بافت شهری بکار گرفته و همواره نقش توسعه پایدار را  با استفاده صحیح و بهینه از منابع سر لوحه برنامه های خود می داند

وظایف

 • مدیریت و تهیه طرحهای راهبردی و مطالعاتی
 • سياست‌گذاري در زمينه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي و آماده‌سازي اراضي و نظارت بر حسن اجراي آنها
 • تهیه و اجرای طرحهای عمرانی،تأسیساتی و زیربنایی با رعایت قوانین ومقررات مربوط
 • ارائه خدمات فنی مهندسی ،طراحی معماری، مشاوره و نظارت کارگاهی در کلیه پروژه های توسعه ای، عمرانی ، زیربنایی و انرژی
 • نظارت كمي و كيفي بر اجراي پروژه هاي عمراني منطقه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و نگهداری فضای سبز
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور خدمات شهری شامل زیباسازی ، تجهیز مبلمان ،تنظیفات معابر و حمل و نقل
 • انجام عملیات ایمنی و آتش نشانی
 • ارایه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه استفاده از اراضی و كنترل كاربريهاي مختلف
 • انجام کلیه امور مربوط به تحویل زمین ، دستور نقشه ، بررسی نقشه ، صدور پروانه ساختمان ، کنترل ساخت و ساز ، صدور پایان کار ساختمان
 • سياست گذاري و نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي اصول و معيارها و ضوابط شهرسازي و هدايت ساخت و سازها و فعاليت هاي اجرايي بخش خصوصي
 • سياست گذاري و نظارت بر امور حفظ محيط زيست منطقه در راستاي اهداف و راهبردهاي كلان سازمان
 • آماده سازي و ساماندهي اطلاعات زمين محور به منظور ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی GISمنطقه
 • سياست گذاري و نظارت بر تخصيص و واگذاري اراضي با كاربريهاي مختلف.به سرمایه گذاران
 • انجام اقدامات مرتبط با مسائل مربوط به رفع مشکلات قانونی وثبتی املاک و اراضی سازمان
 • صدور صورتمجالس تفکیکی و سند مالکیت متقاضیان واجد شرایط در محدوده منطقه