کد اقتصادی سازمان منطقه آزاد: 411179688813
شناسه ملی سازمان منطقه آزاد: 10100404200
شماره ثبت: 9816