پتروشیمی نگین مکران

 

 

نوع تولید:انواع محصولات پتروشیمی در قالب یک شهرک
ظرفیت (اسمی ):20 میلیون تن تا فاز نهایی
کل سرمایه گذاری(اسمی):18 میلیارد دلار
قطعه جانمایی شده:پیکره هشتم صنعتی
وضعیت موجود :در حال ساخت
 

 

 

پتروچین پارس

 

 

نوع تولید:انواع محصولات پتروشیمی در قالب یک شهرک
ظرفیت (اسمی ):20 میلیون تن تا فاز نهایی
میزان کل سرمایه گذاری(اسمی):18 میلیارد دلار
قطعه جانمایی شده:پیکره هشتم صنعتی
وضعیت موجود :در حال ساخت
 

 

 

فولاد مکران

 

 

نوع تولید:انواع محصولات پتروشیمی در قالب یک شهرک
ظرفیت (اسمی ):20 میلیون تن تا فاز نهایی
میزان کل سرمایه گذاری(اسمی):18 میلیارد دلار
قطعه جانمایی شده:پیکره هشتم صنعتی
وضعیت موجود :در حال ساخت

 

 

صنایع  فولاد خلیج فارس

 

 

نوع تولید:انواع محصولات پتروشیمی در قالب یک شهرک
ظرفیت (اسمی ):20 میلیون تن تا فاز نهایی
میزان کل سرمایه گذاری(اسمی):18 میلیارد دلار
قطعه جانمایی شده:پیکره هشتم صنعتی
وضعیت موجود :در حال ساخت

 

 

 

پالایشگاه پیمان پلیمر

 

 

نوع تولید:انواع محصولات پتروشیمی در قالب یک شهرک
ظرفیت (اسمی ):20 میلیون تن تا فاز نهایی
میزان کل سرمایه گذاری(اسمی):18 میلیارد دلار
قطعه جانمایی شده:پیکره هشتم صنعتی
وضعیت موجود :در حال ساخت

 

 

پترو معدن سپهر

 

 

نوع تولید:احداث پالایشگاه کوچک با خوراک میعانات گازی
ظرفیت (اسمی ):617 هزار تن
میزان کل سرمایه گذاری(اسمی):32 میلیون دلار
قطعه جانمایی شده:قطعهPAL-1
وضعیت موجود :در حال اخذ مجوزهای لازم