برنامه های اجرايي در برنامه چهارم توسعه

1 ـ حمل و نقل و ترانزيت:ارتقاء منطقه آزاد چابهار و تبديل آن به كانون اصلي حمل و نقل و ترانزيت درچهارچوب توسعه محور شرق فراهم‌سازي امكانات لازم براي كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان جهت ترانزيت وحمل و نقل كالا

2ـ گردشگري:تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در بخش جهانگردي به منظور تبديل چابهار به استراحتگاه زمستاني توسعه زمينه‌ها و بسترسازي براي جذب گردشگران طبيعت‌گرا با بهره‌گيري ازويژگيهاي منطقه‌اي بخصوص با توجه به تنوع آب و هوايي و طبيعت معتدل منطقه درطول سال تقويت موقعيت فرا مناطقي چابهار و جذب علائق اتباع كشورهاي همجوار باتوجه به زمينه مشترك و قرابت‌هاي فرهنگي

3ـ بازرگاني وتجارت:ايجاد زيرساختهاي لازم براي رونق محور شرق باتوجه به جايگاه راهبردي چابهار ايجاد شركتهاي تجاري و بازرگاني برمبناي همكاري‌هاي منطقه‌اي ايجاد پارك دپوي منطقه‌اي كالا
4ـ فن‌آوري اطلاعات ICT  :ایجاد شبکه  اطلاعاتي و تجاري ICT با تكيه بر عمليات ترانزيت و حمل و نقل تهيه قوانين و ساماندهي مديريت شبكه‌هاي اطلاعاتي ايجاد وب‌سايت (پيكره‌هاي رايانه‌اي) سازمان‌هاي مناطق و توسعه زيرساختها وشاخه‌هاي اطلاعاتي، بانك‌هاي اطلاعاتي عمليات متنوع موردنياز و شبكه‌هاي اطلاعاتي،علمي دانشگاهي

5ـ علوم، فنون و آموزش:گسترش و توسعه دانشگاه بين‌المللي چابهار با همكاري دانشگاههاي معتبر خارجي وجذب سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي در توسعه دانشگاه توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، متناسب با نيازها و چشم‌اندازهاي آينده بخصوص در سطح منطقه