شهر بندري چابهار با مساحتي قريب به 17150 کیلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 200 هزار نفر در استان سيستان و بلوچستان و جنوبي ترين نقطه شرق كشور، در مجاورت درياي عمان در نزدیکترین  فاصله با آبهاي آزاد جهان يعني اقيانوس هند قرار گرفته و تنها بندر اقيانوسي ايران است. موقعيت خليج در اين بندر و همچنين وجود آب هاي عميق و بريدگي هاي طبيعي، فضايي مناسب را براي اسكله هاي با عمق زياد و مختصات لنگرگاهي مطلوب جهت پهلوگيري كشتي هاي عظيم اقيانوس پيما فراهم ساخته به طوري كه اين بندر از قابليت تبديل شدن به مگاپورت برخوردار مي باشد. به بيان ديگر چابهار دروازه ترانزيت شرق ايران و يك منطقه استراتژيك براي توسعه صنعت ترانزيت محسوب ميشود. اين ويژگي ممتاز در ديگر مناطق ساحلي جنوب ايران و حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس ديده نمي شود.
بنابراين بسيار حائز اهميت است كه موقعيت جغرافيايي ايران و جنوب شرق كشور به ويژه بندر چابهار را از منظر منافع ملي نگريسته تا در گستره مبادلات تجاري با استفاده از استعدادهاي طبيعي منطقه و پتانسيل ايجاد شده توسط سازمان منطقه آزاد چابهار، ارتباطات اقتصادي با كشورهاي همسايه و نيز كشورهاي آسياي ميانه را تقويت نموده و در نهايت اهداف عاليه اي چون محروميت زدايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، حضور در بازارهاي جهاني، ايجاد اشتغال مولد، صادرات محصولات صنعتي و ارائه خدمات عمومي (ماده يك قانون چگونگي اداره ي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران) را محقق سازيم.