عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمان

ارسلان دژکام
عضو هیات مدیره سازمان

حمیداله بلیده ای
عضو هیات مدیره سازمان

ملک زادگان
عضو غیر موظف هیئت مدیره

 زهرا اربابی
عضو غیر موظف هیئت مدیره