پیکره اول

با كاربري تجاري، توريستي، خدماتي
مانده مساحت قابل واگذاری : 18.16 هکتار

پیکره دوم

سردخانه و كارگا ه هاي غيرآلاينده
مانده مساحت قابل واگذاری : 52.10 هکتار

پیکره سوم

مسكوني
مانده مساحت قابل واگذاری: 365.23 هکتار

پیکره چهارم

فضاي سبز
مساحت قابل واگذاری

پیکره پنجم

روستاي تيس و اراضي كشاورزي
مانده مساحت قابل واگذاری : 50.70 هکتار

پیکره ششم

توريستي – تفريحي
مانده مساحت قابل واگذاری: 308 هکتار

پیکره هفتم

قطب صنعتي
مانده مساحت قابل واگذاری : 2058.5 هکتار

پیکره هشتم

فرودگاه، پالايشگاه، صنايع سنگين
مانده مساحت قابل واگذاری 2342.5 هکتار

پیکره نهم

صنايع دريايي و تجهيزات آب شيرين كن
مانده مساحت قابل واگذاری 27 هکتار