عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار