نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را به صورت صحیح وارد فرمایید

واحد محل خدمت
محل خدمت

سمت / شغل
Invalid Input

میزان تحصیلات

شماره تماس(*)
لطفا شماره تماس را بصورت صحیح وارد نمایید.

ایمیل
Invalid Input

عنوان پیشنهاد
Invalid Input

شرح پيشنهاد (راه حل رفع مشکل یا حل مسئله)

مزیتهای متصور پس از رفع مشکل :
Invalid Input

فرآیند و مراحل اجرایی پیشنهاد :
Invalid Input

آپلود فایل های مورد نیاز
Invalid Input

تصویر(*)
تصویر
لطفا تصویر مشاهده شده را به شکل صحیح وارد فرمایید