شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 09:21

آگهی مناقصه انجام ارزیابی کیفی پیمانکاران و برگزاری مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

اطلاعات تکميلي

 • نام دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
 • نشانی دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ساختمان اداری شماره یک
 • موضوع مناقصه: انجام ارزیابی کیفی پیمانکاران و برگزاری مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
 • قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500،000 ( پانصد هزار ) ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
 • تاریخ فروش اسناد: از روز دوشنبه مورخ 96/4/26 لغایت روز چهار شنبه مورخ 96/5/4
 • آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 96/5/14
 • محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 96/5/15 رأس ساعت 13:30 در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 سازمان.
 • محل دریافت و تحویل اسناد: چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبیرخانه
 • توضیحات:

  نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ  بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات  اعلام و بازگشایی پاکات اسناد مناقصه  شرکت های واجد شرایط منوط به اخذ امتیاز ( 60 ) در اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران می باشد. مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را در پاکات درب بسته و لاک و مهر شده  به آدرس : چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
  مناقصه گران بایستی دارای حداقل رتبه 7 (هفت) از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند.
  ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه ، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت ، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه الزامی    می باشد.
  جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  35320337-  35312355-35312236-054 تماس حاصل فرمائيد.
  سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.