پنج شنبه, 21 بهمن 1395 ساعت 09:37

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و تخلیه آب شرب و مصرفی مورد نیاز سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی - چابهار